מסירות בתנועה

מגוון תרגילים נוספים למסירות בתנועה במגרש שלם ובחצי מגרש:

 

passing dril 4 passing dril 5 passing dril 3 passing dril 2 passing dril 1

HC passing dril 5 HC passing dril 2 HC passing dril 3 HC passing dril 1 HC passing dril 4

ממליץ לכם גם לעבר על המאמרים:

בהצלחה
יועד אגמון